Menu學生上課時間表(2018-2019年度)

                   

一愛 一禮 一信 一望
二愛 二禮 二信 二望
三愛 三禮 三信 三望
四愛 四禮 四信 四望
五愛 五禮 五信 五望
六愛 六禮 六信 六望

請各家長注意下列科目代表意思:

(1) 英N 表示由外籍老師與英文老師共同上課

(2) 英 D 表示英文默書

 

Go to top