Menu

 
 

 

宗旨:

1 學習體育技能,獲取相關的體育知識,並養成正面的價值觀和態度,從而建立積極、活躍及健康的生活方式。
   
2 透過積極活躍的生活方式,促進身體健康,提升體適能和身體的協調能力。
   
3 培養正確的道德行為、判斷力和欣賞優美動作的能力,並學會在群體生活中互相合作。

本年度體育科關注事項:

1 提升學生體能及身體協調能力。
   
2 加強學生體適能。
   
3 提升學生建立個人的運動習慣。
   
4 透過體育活動讓學生發展潛能。

恒常工作計劃:

1 早操
   
2 陸運會
   
3 參加校外比賽
   
4 體適能獎勵計劃
   
5 恒常運動獎勵計劃
   
6 健體計劃
   
7 陸運會班旗創作比賽
   
8 設立「體育龍虎榜」及傑出運動員選舉

 

 
 
Go to top